Some butterflies and moths

Start slideshow
20200825_X8251780_EM1II_DxO-std

Red Admiral Butterfly
20200825_X8251796_EM1II_DxO-std bird-pecked?
bird-pecked?

Red Admiral Butterfly
20200825_X8251798_EM1II_DxO-std bird-pecked?
bird-pecked?

Red Admiral Butterfly
20200825_X8251800_EM1II_DxO-std

Large wall brown butterfly - female
20200825_X8251810_EM1II_DxO-std

Large wall brown butterfly - female, Large wall brown butterfly - male
20200821_X8211722_EM1II-OWS

Jersey Tiger moth
20200821_X8211714_EM1II-OWS

Jersey Tiger moth
20200821_X8211739_EM1II-OWS

Jersey Tiger moth
20200820_X8201510_EM1II_DxO-std

Silver Washed Fritillary Butterfly
20200820_X8201527_EM1II_DxO-std-copy

Silver Washed Fritillary Butterfly
20200820_X8201513_EM1II_DxO-std

Common brimstone butterfly
20200819_X8191397_EM1II_DxO-std

Hummingbird hawk moth
20200818_X8181228_EM1II_DxO-std-crop

Hummingbird hawk moth
20200818_X8181230_EM1II_DxO-std-crop

Hummingbird hawk moth
20200818_X8181207_EM1II_DxO-std-crop

European peacock butterfly
20200818_X8181210_EM1II_DxO-std-crop

European peacock butterfly
20200817_X8171180_EM1II-OWS

European peacock butterfly
20200817_X8171190_EM1II-OWS

European peacock butterfly
20200818_X8181236_EM1II_DxO-std-crop

Speckled Wood butterfly
20200630_X6300049_EM1II_DxO-realHDR-crop

Ringlet butterfly